สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีลาชัย
 
1. นางเฉลา  ยอดสมสวย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรายุ  ทูคำมี
2. เด็กหญิงนันทิดา  สถิรัตน์
3. เด็กหญิงพรภิลักษ์  สุขะ
4. เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงวรดา  ด้วงหล้า
6. เด็กหญิงวรรณฤดี  ขอวรกลาง
 
1. นายสุทัศน์  รักษาวงศ์
2. นายอนุพงศ์  จิตร์พิมาย