สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิณี  ตันศิรินาถกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์พิทักษ์
3. เด็กชายณัฐพล  ขวนขวาย
4. เด็กหญิงธัญชนก  ฟุ้งเฟื่อง
5. เด็กหญิงนูรอารีซา  มาหะ
6. เด็กชายบรรพต  หมายซ่อนกลาง
7. เด็กหญิงพรเพชร  สุริยะ
8. เด็กชายพัทธนันท์  บำรุงพงษ์
9. เด็กชายภราดร  ความเพียร
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ใจโต
11. เด็กหญิงวนัชพร  ฉวีวรรณ์
12. เด็กหญิงวรัชยา  วิลัยแลง
13. เด็กหญิงศศิภา  จันทร์พิทักษ์
14. เด็กชายสิทธิกร  ศิริมหา
15. เด็กหญิงสิรีธร  เกิดผล
16. เด็กหญิงสุพรรษา  อุ่นทานนท์
17. เด็กหญิงสุพัตรา  รัตนมณี
18. เด็กหญิงเกตน์สิรี  จันทร์พิทักษ์
19. เด็กหญิงเปรมวดี  บุบผาเต
20. เด็กหญิงเพียงตะวัน  เอกสุวรรณ
 
1. นายทินกร  จันทร์พิทักษ์
2. นางนัฐชากร  คชรินทร์
3. นางพรรณิภา  มนยฤทธิ์
4. นางวิภาดา  ผ่านชมภู
5. นางแสงศศิ  บุญช่วยเหลือ