สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 49.17 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุธาริณี  มีกุญชร
 
1. นางแตง  ห้าวหาญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 16.67 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ปิ่นสุวรรณ์
2. เด็กชายปิยะ  หล้าทุม
 
1. นางนงลักษณ์  นกพรม
2. นางอรมา  ฤทธิ์สิงห์