สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรรณรายณ์  สายมาลัย
 
1. นางสาวรุ้งนภา  ใจยาคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชัชนี  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทวงศ์
3. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีตุลานนท์
 
1. นางนงลักษณ์  นกพรม
2. นางสาววิชญาพร  กองมี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงคีตภัทร  แสนอุ่น
2. เด็กหญิงปวีณา  วาระสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  หมู่เพชร
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วพูล
2. นางสาวกานต์รวี  ขุนเที่ยง