สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลภาภรณ์  รัตนภักดี
2. เด็กหญิงปรางสุดา  มิ่งมา
3. เด็กชายพาย  กันลา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ภู่แพร
5. เด็กหญิงอุรชา  แผลติตะ
 
1. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
2. นายอนุชา  นาคมังสัง
 
2 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองวิเชียร
2. เด็กหญิงชนาพร  สายมาลัย
3. เด็กหญิงชลฎาภรณ์  รัตนภักดี
4. เด็กหญิงณัฐวลัย  ฝ่างสงค์
5. เด็กชายธีรวัฌน์  ปิ่นพงษ์
6. เด็กหญิงนภัสกร  ปัดนา
7. เด็กหญิงปรางสุดา  มิ่งมา
8. เด็กหญิงพรรณรายณ์  สายมาลัย
9. เด็กชายพายุ  กันลา
10. เด็กหญิงยอดฟ้า  อารีย์พงษ์
11. เด็กหญิงสายฟ้า  กันลา
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ภู่แพร
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปักการะโถ
14. เด็กหญิงอุรชา  แผลติตะ
 
1. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
2. นางฤทัยรัตน์  แก้วสังข์
3. นางสาวเอวิกา  เทพสวัสดิ์