สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรรณา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พุทธระสุ
3. เด็กหญิงสรัญญา  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงสายฟ้า  กันลา
5. เด็กหญิงสิรินันท์  บุญศรี
 
1. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
2. นายอนุชา  นาคมังสัง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80.83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสือเหม็ง
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ชัยนา
3. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทะแสง
4. เด็กหญิงจำลองลักษณ์   ทองชื่น
5. เด็กหญิงจินดาวรรณ  ผาดอน
6. เด็กหญิงจิราภา  กางรัมย์
7. เด็กหญิงวรัญญา  พรมหล้า
8. เด็กหญิงศรัญดา  ชมโฉม
9. เด็กหญิงสุภานัน  คล่องแคล่ว
10. เด็กหญิงอรปรียา  ภูมิดอนสร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรก้อน
2. นางยุพินธุ์  นิทจำนงค์
3. นางสาววณิพร  อึงวัชณปาน
 
3 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ตะโส
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  พินิจดวง
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญตา
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สาระพล
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธิษา  รวมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอัจราภรณ์  คำขวา
3. เด็กหญิงโชคลดา  พีสัตย์
 
1. นางสาววลัยภรณ์  จันใด
2. นางเบญจภา  ทวดห้อย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจิรายุ  สร้อยสน
2. เด็กชายชลชาติ  โท้ทอง
3. เด็กชายทินกร  ประจิตร
4. เด็กชายธรณ์ธันย์  สิทธิชัย
5. เด็กหญิงยุพิน  ปานสาคร
6. เด็กชายศรัณย์  สำราญเลิศวิไล
 
1. นางสาวณญาดา  พันธ์กกค้อ
2. นางสาวสุกัญญา  สุปัญญาบุตร
3. นายเมืองมนตร์  ทองจันทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิษารัตน์  กลิ่นพวง
 
1. นางอรมา  ฤทธิ์สิงห์