สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนมน  ชัยมาลา
2. เด็กชายนวมินทร์  มีสบาย
 
1. นางสาวกรวิภา  พวงสาลี
2. นางมยุรี  เรืองหิรัญ
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  ศิลาทาลา
2. เด็กชายอัครชัย   สุนทรประเสริฐ
 
1. นางสาวกรวิภา  พวงสาลี
2. นางสาวสหนันท์  สุขคุ้ม
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนเกตุ
 
1. นางสาวสุทธิดา  สุทธิ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวินท์  ศิริมหา
 
1. นางสาวกรวิภา  พวงสาลี