สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.84 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรสวรรค์
 
1. นางนิภาวรรณ์  รักษาวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ชะคำรอด
2. เด็กหญิงณัฐถิรา  จันทมณี
3. เด็กหญิงสิริรัมภา  ปราณีราษฎร์
 
1. นางกุหลาบ  กว้างมาก
2. นายพันเทพ  ธีรทยากร
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 47.43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจุฑาลักษณ์  ประดิษฐ์พฤกษ์
2. เด็กชายนักขัตฤกษ์   โพธิ์งาม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ยุวนานนท์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายธนภูมิ  ซิ้ววงศ์
2. เด็กหญิงพีรยา  รักษาวงศ์
3. เด็กหญิงลภัสลดา  วิเศษศรี
 
1. นางนิภาวรรณ์  รักษาวงศ์
2. นายพันเทพ  ธีรทยากร