สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางฉัตรชยา  ทิมโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์มาศ
 
1. นางประทุม  มณีแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อัชฌาศัย
2. เด็กหญิงจันพิมา  บุคจำปา
3. เด็กหญิงวรรณวลี  สิงหเขต
 
1. นางนวลนาถ  พงษ์วารินทร์
2. นายอานนท์  สระมณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เสน่ห์
2. เด็กหญิงณัฏฐอริญชยา  ขวัญประเสริฐ
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ปราณนคร
4. เด็กหญิงบัณฑรวรรณ  ทองรอด
5. เด็กชายภัทรพล   ศรสุริยา
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีธรรม
7. เด็กหญิงรินรดา  วงษ์เสงี่ยม
8. เด็กหญิงวรรณิกา  วงษ์เสงี่ยม
9. เด็กหญิงวรรทณีย์  จันทวงษ์
10. เด็กหญิงอารยา  เหลืองอร่าม
 
1. นางนวลนาถ  พงษ์วารินทร์
2. นางประทุม  มณีแสง
3. นายวรรณธร  สาครจันทร์
 
5 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  ปราณนัทธี
 
1. นางประทุม  มณีแสง
 
6 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพรดา  แผลงภักดี
 
1. นางประทุม  มณีแสง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  บุตรดีงาม
2. เด็กชายองอาจ  วงษ์เสงี่ยม
3. เด็กชายอลงกรณ์  พิสดาร
 
1. นางนวลนาถ  พงษ์วารินทร์
2. นายวรรณธร  สาครจันทร์