สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิจิตรา  เพียรการ
2. เด็กหญิงสุธิตา  วิเชียรเจริญ
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตุ่ย
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล   บุญยะพานิช
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตุ่ย
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชโนทัย  เสงี่ยมงาม
2. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มุขประดับ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์