สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.51 ทอง 6 1. เด็กหญิงจณิสตา   แพงดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  จำรัส
3. เด็กหญิงนงนภัส  ฤทธิปู่
4. เด็กหญิงพิมพ์อุไร  บัวเผื่อน
5. เด็กชายพีรพล  จิตรประภัย
 
1. นางจารุณี  สะมะจิตร์
2. นางธัญสินี  จันทร์บุตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 79.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรดา   โฮมภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ
3. เด็กหญิงตวงทิพย์  ศรีกุล
4. เด็กหญิงนวลรัตน์  เครือบกระโทก
5. เด็กหญิงนวลอนงค์  เครือบกระโทก
6. เด็กหญิงนันทวัน  เจ้าพิทักษ์วงศ์
7. เด็กหญิงนาฎอนงค์  เกชิด
8. เด็กหญิงปาจารีย์  โพธิ์แก้ว
9. เด็กหญิงปานแก้ว  เสงี่ยมงาม
10. เด็กหญิงพัทธนัน  วิเศษอุต
11. เด็กหญิงฤทัยภัทร  บุณใจซื่อ
12. เด็กหญิงวิสุดา  บุตรดีงาม
13. เด็กหญิงศิริพร   นาคสุทธิ์
14. เด็กหญิงสุรันดา  บุญลือ
15. เด็กหญิงอรนภา  เผือกผ่อง
16. เด็กหญิงอารยา  จินตวรณ์
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางสุวรรณา  ซึมทราบ
3. นางสุวิญชา  สาครเสถียร
4. นางอัญชลี  จิตบรรจง
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรภพ  พ้นพาล
2. เด็กหญิงอัซรี  รามาเคน
3. เด็กหญิงเกวลี  เชิงกราย
 
1. นางพวงชมภู  แสงล้ำเลิศ
2. นางพุทธชาติ  สุทธิประภา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  รู้สรรพกิจ
 
1. นางพวงชมภู  แสงล้ำเลิศ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลอนงค์
2. เด็กหญิงสมาพร  กันทะวงค์
 
1. นางพวงชมภู  แสงล้ำเลิศ
2. นางเกษแก้ว  เพชระ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสรดา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลาวงค์
 
1. นางมณฑิรา  สายยศ
2. นางอารีย์  พัชรนฤมล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จารุเจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงนาตาชา  ราชรักษ์
 
1. นางมณฑิรา  สายยศ
2. นางอารีย์  พัชรนฤมล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงสุภัชญา  ฟองอินทร์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  รินทา
 
1. นางธัญสินี  จันทร์บุตร
2. นางนงลักษณ์  สาคะรัง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเบญญาภา   นารีกุล
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชติกา
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  หมื่นภักดี
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชติกา