สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเบญญาภา   นารีกุล
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชติกา
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  หมื่นภักดี
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชติกา