สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 79.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรดา   โฮมภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ
3. เด็กหญิงตวงทิพย์  ศรีกุล
4. เด็กหญิงนวลรัตน์  เครือบกระโทก
5. เด็กหญิงนวลอนงค์  เครือบกระโทก
6. เด็กหญิงนันทวัน  เจ้าพิทักษ์วงศ์
7. เด็กหญิงนาฎอนงค์  เกชิด
8. เด็กหญิงปาจารีย์  โพธิ์แก้ว
9. เด็กหญิงปานแก้ว  เสงี่ยมงาม
10. เด็กหญิงพัทธนัน  วิเศษอุต
11. เด็กหญิงฤทัยภัทร  บุณใจซื่อ
12. เด็กหญิงวิสุดา  บุตรดีงาม
13. เด็กหญิงศิริพร   นาคสุทธิ์
14. เด็กหญิงสุรันดา  บุญลือ
15. เด็กหญิงอรนภา  เผือกผ่อง
16. เด็กหญิงอารยา  จินตวรณ์
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางสุวรรณา  ซึมทราบ
3. นางสุวิญชา  สาครเสถียร
4. นางอัญชลี  จิตบรรจง