สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.51 ทอง 6 1. เด็กหญิงจณิสตา   แพงดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  จำรัส
3. เด็กหญิงนงนภัส  ฤทธิปู่
4. เด็กหญิงพิมพ์อุไร  บัวเผื่อน
5. เด็กชายพีรพล  จิตรประภัย
 
1. นางจารุณี  สะมะจิตร์
2. นางธัญสินี  จันทร์บุตร
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิรภพ  พ้นพาล
2. เด็กหญิงอัซรี  รามาเคน
3. เด็กหญิงเกวลี  เชิงกราย
 
1. นางพวงชมภู  แสงล้ำเลิศ
2. นางพุทธชาติ  สุทธิประภา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  รู้สรรพกิจ
 
1. นางพวงชมภู  แสงล้ำเลิศ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลอนงค์
2. เด็กหญิงสมาพร  กันทะวงค์
 
1. นางพวงชมภู  แสงล้ำเลิศ
2. นางเกษแก้ว  เพชระ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสรดา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลาวงค์
 
1. นางมณฑิรา  สายยศ
2. นางอารีย์  พัชรนฤมล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จารุเจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงนาตาชา  ราชรักษ์
 
1. นางมณฑิรา  สายยศ
2. นางอารีย์  พัชรนฤมล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงสุภัชญา  ฟองอินทร์
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  รินทา
 
1. นางธัญสินี  จันทร์บุตร
2. นางนงลักษณ์  สาคะรัง