สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงนฤมล  เชาชาญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เถาว์ชาลี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงตา
 
1. นางสาวกรกนก  มณีรัตนพันธุ์
2. นางเพลินพิศ  มณีโชติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ประจง
2. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  นึกไม่ลืม
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ซุนฮิม
4. เด็กหญิงศิรดา  วิศาลชัยเจริญ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  กระแสโสม
 
1. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
2. นางเพลินพิศ  มณีโชติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตราพร  บุญใส
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   อิ่มใจ
3. เด็กหญิงภัทชรินทร์  แสนนางชน
4. เด็กหญิงสุปรียา  ม่วงเพชร
5. เด็กหญิงเยาวภา  ยังประสงค์
 
1. นางสาวธีระวรรณ  สิทธิโชค
2. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โสขวัญฟ้า
 
1. นางเพลินพศ  มณีโชติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองกลิ่น
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  แสงพันธ์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรัฐทพงษ์  ขาวกระจ่าง
 
1. นางปิยฉัตร  สุทธิสง่า
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงโชติกานต์  แย้มเกษร
 
1. นายนรินทร์   ปิตะสุวรรณ
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  สังข์สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐสุรีย์  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงมาลิษา  โอฬารทิชาชาติ
4. เด็กหญิงรังสิมา  ศิลป์มี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  คำภิโล
6. เด็กหญิงอรนิดา  ทองคำ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  ทรัพย์เจริญ
2. นายดรัณ  มิ่งมิตร
3. นางสาวสุภาวดี  สุวัณณะสังข์
4. นางเสงี่ยม  บำรุงพงษ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กฤษณพันธุ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุนทรสวัสดิ์
3. เด็กชายอติเทพ  สระมูล
 
1. นางณัฏฐ์ชวัล  เดชพิทักษ์
2. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฏิมากร  แสนสุด
2. เด็กชายอนุภัทร  แสงจันทร์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้อยคำมูล
 
1. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
2. นางนันทนา  วงศ์ทิม