สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โสขวัญฟ้า
 
1. นางเพลินพศ  มณีโชติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองกลิ่น
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  แสงพันธ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กฤษณพันธุ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุนทรสวัสดิ์
3. เด็กชายอติเทพ  สระมูล
 
1. นางณัฏฐ์ชวัล  เดชพิทักษ์
2. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฏิมากร  แสนสุด
2. เด็กชายอนุภัทร  แสงจันทร์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้อยคำมูล
 
1. นางสาวนพรัตน์  สวัสดี
2. นางนันทนา  วงศ์ทิม