สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสุพศิน  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวปราสาท  ศิริจรรยา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. นายเมธากุล  ถ้วยทอง
 
1. นายพงศ์พันธุ์  วรรณุสิทธิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  ห้องปานทอง
 
1. นางขวัญใจ  ประภาสัย