สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สารารักษ์
 
1. นางสาวบุญธิดา  สมทวีศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนันทกรานต์  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงสายพิน  สมคำภีร์
 
1. นางสาวบุญธิดา  สมทวีศิลป์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวริษา  สอดโคกสูง
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชญาดา  เสืออ่วม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พุฒลา
 
1. นายจักร์กฤษณ์  ใจตรงกล้า
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐปนพัชร  งามศิริ
2. เด็กชายนพดล  น้อยรักษา
 
1. นายจักร์กฤษณ์  ใจตรงกล้า
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงอาทิมา  จอกแก้ว
 
1. นายจักร์กฤษณ์  ใจตรงกล้า
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์อินทร์
 
1. นางขวัญใจ  ประภาสัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริเมษา  ทักษิณ
 
1. นางสาวอุทัย  อินศิริ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรุจี  บุญหาญ
 
1. นางขวัญใจ  ประภาสัย