สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เวียงวัง
 
1. นางสาวบุญธิดา  สมทวีศิลป์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทิรา  ผุยวรรณ์ดี
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ดวงเพียอ้ม
3. เด็กหญิงเกตุกมล  เกตุวารินทร์
 
1. นางสาวปราสาท  ศิริจรรยา
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลทิชา  เรือนทอง
2. เด็กหญิงวิภานนท์  เพ็งสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรุณี  เมธนาวิน
 
1. นางสาวพุทธิตา  ทิมสันเทียะ
2. นางสุจิตรา  ทิพย์ปัญญา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิเชียรเจริญ
2. เด็กชายสุนทร  สรพงษ์
 
1. นายพงศ์พันธุ์  วรรณุสิทธิ์
2. นางสาววาทินี  วิเชียรเสนาะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ไชยพิณ
2. เด็กหญิงชลณีย์  มูลประโก
3. เด็กหญิงบงกชพร  รุ่งสองแคว
4. เด็กหญิงบัวขาว  พรชัย
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ล้อมด้วยสี
6. เด็กหญิงมยุรา  ปัญญาไว
7. เด็กหญิงรัมภ์รดา  ธวัชอ่อน
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญฤทธิ์
9. เด็กหญิงศศินา  บูรณะกิจ
10. เด็กหญิงศิริโสภา  อินทร์สาพร
11. เด็กหญิงสมชิต  ถาวรยิ่ง
12. เด็กหญิงสุจิตรา   ขนานไทย
13. เด็กหญิงอรุณี  กะไลมะเน
14. เด็กหญิงอลิชา  สายเพชร
15. เด็กหญิงแกมแก้ว  ภูอวด
 
1. นายวรพล  ไทยประโคน
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ลิโป้
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรี  ทองอินทร์
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลดา  คำแหงวงศ์
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริเมษา  ทักษิณ
 
1. นางจำรัส  ละออเอี่ยม