สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัตนงาม
2. เด็กหญิงปณิฐา  บุญมา
3. เด็กหญิงสุริยาภร   แสงอภัย
 
1. นางสาวพุทธิตา  ทิมสันเทียะ
2. นางสุจิตรา  ทิพย์ปัญญา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง วรวรรณ  ศรีคะชา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ซื้อ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สายเพชร
4. เด็กหญิงชัญญา  เชียงกา
5. เด็กหญิงดรุณี  สีหมวด
6. เด็กหญิงบังอร  เวฬุวนารักษ์
7. เด็กหญิงรักษิณา  สังคละ
8. เด็กหญิงสายทิพย์  แก้วดวงสี
9. เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์พันธ์
10. เด็กหญิงอธิชา  อยู่ถมยา
 
1. นายพงศ์พันธุ์  วรรณุสิทธิ์
2. นางสาววาทินี  วิเชียรเสนาะ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  วิลัยพันธ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงสุนิตา  แพงดวงแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญกร  จังอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรี  ม่วงมั่งมี
3. เด็กหญิงพัตชา  อดทน
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภีรียา  ลิสีดา
2. เด็กหญิงอภิญญา  กงใจ
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พานรอด
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพล  ไพรสันต์
2. เด็กชายอดิศร  โคนาบาล
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ระเริง
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  รุ่งแสงจันทร์
2. เด็กชายทันชิต  สีเขียว
3. เด็กชายพงศกร  ประโพธิ์ทัง
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายพันกร  กุสุมาร
 
1. นางจำรัส  ละออเอี่ยม
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงลลิตา  มะลิรัมย์
 
1. นางจำรัส  ละออเอี่ยม
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริษา  สีแจ้ง
 
1. นางจำรัส  ละออเอี่ยม
 
12 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภพ  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงกิติมา  ทองห่อ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยาคำ
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญประคม
5. เด็กชายณัฐพล  วีรานุกูล
6. เด็กชายธนพล  ตันสงวน
7. เด็กชายธนาคม  เพาะกลาง
8. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพรหม
9. เด็กหญิงนิตชะนันท์  แสนชัยโย
10. เด็กหญิงบุญตา  ไก่แก้ว
11. เด็กชายพชรพล  หรูหราเลิศกสิกิจ
12. เด็กชายภูวดล  ธนะขว้าง
13. เด็กหญิงรดา  พึ่งสกุล
14. เด็กชายรัชพล  อินทะมาลี
15. เด็กหญิงศิรินภา  อุสาหะ
16. เด็กชายศุภกฤต  ศรีมูลชัย
17. เด็กชายสหรัฐ  มนัยนิล
18. เด็กหญิงสุกัญญา  โชคบัณฑิต
19. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำดำ
20. เด็กชายอดิเทพ  เมฆอรุณ
21. เด็กหญิงอทิตยา  แสวงหาทรัพย์
22. เด็กชายอาทิตย์  มาลทอง
23. เด็กชายเมทนี  ผาพิมูล
24. เด็กชายไพสิฐ  แสวงหา
25. เด็กหญิงไอริณ  สร้อยดอกไม้
 
1. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชากร  บุบผาพฤกษ์
2. เด็กหญิงวณิดา  พินชะนะ
 
1. นายจักร์กฤษณ์  ใจตรงกล้า
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายกษิดิศ  หลำเจริญ
2. เด็กชายสมาทร  ภู่มรินทร์
 
1. นายจักร์กฤษณ์  ใจตรงกล้า
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณสุข
 
1. นางดวงพร  นิลสดใส
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ประดิษฐ์
3. เด็กชายปณิธิ  ขาวพุฒ
4. เด็กชายภานุเดช  ฤกษ์มงคล
5. เด็กชายมนตรา  พร้อมเพียง
6. เด็กชายวัชรพงษ์  หนูอุดม
7. เด็กชายศุภกิตติ์  มีศิริ
8. เด็กชายอดิเทพ  เมฒอรุณ
 
1. นายวรพล  ไทยประโคน