สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  สุราช
 
1. นางสาวจงกลนี  ญาติ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์  ป้อมบุปผา
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สู่หญ้านาง
 
1. นางสาวจงกลนี  ญาติ
2. นางสาวอัญชุลี  ฟุ้งมาก
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติกา  กิริยาดี
2. เด็กหญิงธันยพร  ภูศักดิ์
3. เด็กหญิงแสงดาว  หลี
 
1. นางสาวณัชชา  นุยืนรัมย์
2. นางสาวอัญชุลี  ฟุ้งมาก