สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุจิณโณ
 
1. นางสาวกรวิภา  กรงาม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพร  อัปมานะ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่เอี้ยว
 
1. นางสาวกรวิภา  กรงาม