สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัฒตรา  ทองปลั่ง
 
1. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาตาวี  สุกใส
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ชูวงษ์
 
1. นางกิติมา  บุญมา
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนา  พันโนฤทธิ์
2. นางสาวศิราณี  การสอน
 
1. นางกิติมา  บุญมา
2. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  วิเชียรโรจน์
 
1. นางสาววนิดา  ขันธเสน
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัณยา  เสียงเลิศ
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอริสา  ขันตี
3. เด็กหญิงไพลิน  โพนเวียง
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นิคมคาย
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชามาส  แก้วชนะ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  วิเชียรโรจน์
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ชูวงษ์
 
1. นางกิติมา  บุญมา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสียงประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมปิตานนท์
3. เด็กชายเพ็ชร  พัฒนา
 
1. นางพวงทอง  ว่องไวพาณิชย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณพร  ศิริรจน์
 
1. นางกรกนก  เอกทัศน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พวงเพ็ชร
 
1. นางกรกนก  เอกทัศน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 63.76 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนาภา  ปราบสา
2. เด็กหญิงปัทมา  จ่าบุญ
3. เด็กหญิงศศิปรียา  แก้ววงค์ตา
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  กันทะหลั่น
5. เด็กหญิงอรนรินทร์  สุขัน
 
1. นางกรกนก  เอกทัศน์
2. นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพดล  ชาฎก
2. เด็กชายนรินทร์  คชรินทร์
3. เด็กชายพงศกร  เกิดมี
4. เด็กชายพงศภัค  ยืนยง
5. เด็กชายพีรวิชญ์  ตรีเพ็ชรรัศมี
6. เด็กชายอภิยุต  ศรีชลา
 
1. นายชลิต  ดิษฐสมบูรณ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิติพร  เพ็ชรฉกรรจ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชฉกรรจ์
3. เด็กหญิงอารียา  อัชฌาศัย
 
1. นางรุจลักษณ์  นัทธีประทุม
2. นางสำรวล  ศิริล้น
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์สุข
2. เด็กหญิงธนพร  สุขเกิด
3. นางสาวสโรชินี  หงษ์ทับทิม
 
1. นางกิติมา  บุญมา
2. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายประสิทธิ์ชัย  พฤษผล
2. เด็กหญิงเขมจิรา  เนตรสอดกิจ
 
1. นางกรกนก  เอกทัศน์
2. นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนโชค  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงรินรดา  นิยมการ
 
1. นางสุจินตนา  คล่องดี
2. นางอัมพร  ปลั่งกลาง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมยศ  อินทนัย
2. นายอติรุจ  เนตรสอดกิจ
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน