สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  วิเชียรโรจน์
 
1. นางสาววนิดา  ขันธเสน
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พวงเพ็ชร
 
1. นางกรกนก  เอกทัศน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายประสิทธิ์ชัย  พฤษผล
2. เด็กหญิงเขมจิรา  เนตรสอดกิจ
 
1. นางกรกนก  เอกทัศน์
2. นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์