สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัฒตรา  ทองปลั่ง
 
1. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชามาส  แก้วชนะ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  วิเชียรโรจน์
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณพร  ศิริรจน์
 
1. นางกรกนก  เอกทัศน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 63.76 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนาภา  ปราบสา
2. เด็กหญิงปัทมา  จ่าบุญ
3. เด็กหญิงศศิปรียา  แก้ววงค์ตา
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  กันทะหลั่น
5. เด็กหญิงอรนรินทร์  สุขัน
 
1. นางกรกนก  เอกทัศน์
2. นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์