สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาตาวี  สุกใส
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอริสา  ขันตี
3. เด็กหญิงไพลิน  โพนเวียง
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นิคมคาย
 
1. นางจิตตนาวรรณ์  สิลมัฐ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนโชค  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงรินรดา  นิยมการ
 
1. นางสุจินตนา  คล่องดี
2. นางอัมพร  ปลั่งกลาง