สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ชูวงษ์
 
1. นางกิติมา  บุญมา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนา  พันโนฤทธิ์
2. นางสาวศิราณี  การสอน
 
1. นางกิติมา  บุญมา
2. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัณยา  เสียงเลิศ
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ชูวงษ์
 
1. นางกิติมา  บุญมา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสียงประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมปิตานนท์
3. เด็กชายเพ็ชร  พัฒนา
 
1. นางพวงทอง  ว่องไวพาณิชย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพดล  ชาฎก
2. เด็กชายนรินทร์  คชรินทร์
3. เด็กชายพงศกร  เกิดมี
4. เด็กชายพงศภัค  ยืนยง
5. เด็กชายพีรวิชญ์  ตรีเพ็ชรรัศมี
6. เด็กชายอภิยุต  ศรีชลา
 
1. นายชลิต  ดิษฐสมบูรณ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิติพร  เพ็ชรฉกรรจ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชฉกรรจ์
3. เด็กหญิงอารียา  อัชฌาศัย
 
1. นางรุจลักษณ์  นัทธีประทุม
2. นางสำรวล  ศิริล้น
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพย์สุข
2. เด็กหญิงธนพร  สุขเกิด
3. นางสาวสโรชินี  หงษ์ทับทิม
 
1. นางกิติมา  บุญมา
2. นางจิรญา  ดาวนพเก้า
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมยศ  อินทนัย
2. นายอติรุจ  เนตรสอดกิจ
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน