สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปองภพ  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ขุนทอง
3. เด็กชายสุชาติ  ชูคำ
 
1. นางสาวศศิธร  นวลดี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ชื่นแท่น
2. เด็กหญิงสุมินตรา  นาคเกษม
3. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญสุข
4. เด็กหญิงจิราภา  ทองสง่า
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  น้าวัฒนไพบูลย์
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  แย้มสรวล
7. เด็กหญิงตุ้ม  อินทร์สุวรรณ์
8. เด็กหญิงนภาวรรณ  วงษ์พินิจ
9. เด็กหญิงนลิน  เข็มเพ็ชร
10. เด็กหญิงพลอย  ประดับศรี
11. เด็กชายพันกร  พอกครา
12. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แซ่โค้ว
13. เด็กหญิงวาสนา  คำพัด
14. เด็กหญิงสุนิษา  วงศ์พินิจ
15. เด็กชายสุพศิน  โพธิ์รื่น
16. เด็กหญิงอัญธิญา  ออกรัมย์
17. เด็กหญิงอาภาพร  คชินทร
18. เด็กชายแสนนภา  คำผง
 
1. นางพจนีย์  รอดบรรจบ
2. นางสาววราภรณ์  รอดทอง
 
3 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลิตา  งามโอสา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชิดชู
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาวเรรัมย์
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ชะโน
 
1. นางพจนีย์  รอดบรรจบ
2. นางสาววราภรณ์  รอดทอง
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา  งามโอสา
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  เข็มเพ็ชร
3. เด็กหญิงมนวณา  ไสยรส
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชิดชู
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาวเรรัมย์
6. เด็กหญิงอรพรรณ  ชะโน
7. เด็กหญิงเนียง  ตอน
 
1. นางพจนีย์  รอดบรรจบ
2. นางสาววราภรณ์  รอดทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายอาชา  คงชูดี
 
1. นางสาวหัสดี  มาเจียว