สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปองภพ  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ขุนทอง
3. เด็กชายสุชาติ  ชูคำ
 
1. นางสาวศศิธร  นวลดี
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลิตา  งามโอสา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชิดชู
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาวเรรัมย์
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ชะโน
 
1. นางพจนีย์  รอดบรรจบ
2. นางสาววราภรณ์  รอดทอง
 
3 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา  งามโอสา
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  เข็มเพ็ชร
3. เด็กหญิงมนวณา  ไสยรส
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชิดชู
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาวเรรัมย์
6. เด็กหญิงอรพรรณ  ชะโน
7. เด็กหญิงเนียง  ตอน
 
1. นางพจนีย์  รอดบรรจบ
2. นางสาววราภรณ์  รอดทอง