สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสรรพดี  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองทา
3. เด็กหญิงอธิชา  ทองทา
 
1. นางสาวรัญชิฎาภรณ์  สวัสดิ์โพธิ์