สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นพิชนารถ  ฤกษ์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่เจ็ง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พรหมเจริญผล
 
1. นางบุญธรรม  มุสิกะชัย
2. นางสุรัตน์  ฉ่ำมณี