สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนากร  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงปณิฏา  ดีบาง
 
1. นางวรางคณา  ยอดแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวากร  ผมเพ็ชร
2. เด็กชายธนภัทร  นาคไธสง
 
1. นางวรางคณา  ยอดแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญรอด  คำเสียง
2. เด็กชายมาโนช  ทองศรี
 
1. นางวรางคณา  ยอดแก้ว
2. นายสมเกียรติ  จรรยารัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายกล้วย  ถมทอง
2. เด็กหญิงสโรชา  คำพันธ์
 
1. นางสุชีรา  ศศิวรเดช
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 1. เด็กชายนัฐชัย  เจริญนาม
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีหาบุตร
 
6 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.17 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาดา  อดิศร
2. เด็กชายธนธรณ์  พ้นภัย
3. เด็กชายธนภัทร์  พงษ์ศิลา
4. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ศิลา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีบุญโฮม
6. เด็กชายปัณณธร  พฤกษชาติ
7. เด็กหญิงฝันฤทัย  พึ่งฉ่ำ
8. เด็กหญิงวรินทร  อุดมญาติ
9. เด็กหญิงวิยะดา  มูลประเสริฐ
10. เด็กชายวีรภัทร  บัวระบาท
 
1. นางสาวชลลดา  วรวงษ์
 
7 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ทักษิณอุบล
2. เด็กหญิงจิรายุ  ประสิทธิแพทย์
3. เด็กชายธนโชติ  ใจดี
4. เด็กชายปฏิภัทร  บัวคลี่
5. เด็กหญิงปัณณพร  คตภูธร
6. เด็กหญิงพรชนก  สุวรรณี
7. เด็กหญิงพรชนิตว์  ชัยชาญ
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  ยืนยงค์
9. เด็กชายวิภาวี  พานแก้ว
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ป้อมลา
11. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เม้าชาวเวียง
12. เด็กหญิงอารีญา  ศิริคช
13. เด็กหญิงเพียงขวัญ  แจ่มปัญญา
14. เด็กหญิงโยสิตา  แผนไพสน
 
1. นางสาวชลลดา  วรวงษ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรชัย  ทองเล็ก
2. เด็กชายอัมรินทร์  ชัยวะแวง
3. เด็กชายเจนณรงค์  สนองกูล
 
1. นางสุชีรา  ศศิวรเดช
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84.8 ทอง 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยชาญ
 
1. นางวรรณิภา  บุปผาวัลย์