สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางมณฑา  ห่างภัย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรชิตา  ระดมงาม
 
1. นางมณฑา  ห่างภัย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสิตา  กังวาล
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรกนก  พงษ์นัยรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองชล
 
1. นางสาวกอบกุล  สิทธิโชค
2. นางสาวเยาวพา  วงษ์บุบผา
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา   อุดม
2. เด็กหญิงปวีณา  อุชชา
3. เด็กหญิงปวีณา  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวธีราภรณ์   สุ่มมาตย์
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81.8 ทอง 4 1. เด็กชายทักษิณ  เงินเปี่ยม
2. เด็กชายอมรเทพ  บุบผเวส
 
1. นางสาวสุลัดดา   รังคะราช
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ปรังประโคน
2. นางสาววีริยา  สวัสดิ์ล้น
 
1. นายประพัทธ์  คีรีแลง
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุจิเรศ  เพ็ชรคำ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สดไธสง
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ทำพันธ์
 
1. นางอุไร  ตะเวทีกุล
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินันท์  ชูพันธ์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พลมาตย์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  นามมลตรี
3. เด็กหญิงพิมพาพร  มงคล
 
1. นางสาวบุศราคำ  ศิริบรรณ์
2. นางสาวสุคนทา  นาบุญ
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงธีรพร  วิจิตรปัญญา
3. เด็กหญิงศตายุ  คีรีเลิศ
 
1. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ริมสมุทร
2. เด็กหญิงนันท์จุฑา  พันธุ์พยัคฆ์
3. เด็กหญิงศศิมา  อาจหาญ
 
1. นางธีรภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ผิวเพชร
2. เด็กชายพันกร  แกมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเจริญ
 
1. นางธีรภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา   ต่ายมี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุริยา  อุดแก้ว
 
1. นางสาวสุคนทา  นาบุญ
 
17 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลิกา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตรีเศียร
 
1. นางธีราภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางโสรยา  ตันติการุณ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุจิฉาย
2. เด็กชายทรงภพ  ลามี
 
1. นางสาวจงรักษ์  เตชะทวีกุล
2. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคะชา
2. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์กุล
3. เด็กชายณัฐพล  มุกดาพงษ์
4. เด็กหญิงธนัญญา  วีระศักดิ์
5. เด็กชายธนโชติ  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงปนัดดา  บุรุษเจริญ
7. เด็กหญิงพรรณราย  ลีวงศ์กร
8. เด็กชายภาสกร  แสงทอง
9. เด็กหญิงสันธิลา  ทิพนาค
10. เด็กชายสุริยา  แสงศรี
 
1. นางปิยะนุช  สวัสดิ์ล้น
2. นางพลูสุข  ธรรมสุนทร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  อุปลัภ
2. เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  มณีสุข
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดมงคล
 
1. นายชยารักษ์  บุญยะพุกกะนะ
2. นางสินีนาถ   เอี่ยมปิ่น
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  น้อยอารมณ์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีคำแหง
 
1. นายชยารักษ์  บุญยะพุกกะนะ
2. นางนฤมล  ปั้นยศ
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  มุกดาพงษ์
2. เด็กชายพัชรพล  บุญมา
3. เด็กชายมานพ  สุขคุ้ม
 
1. นางอ้อมจิต  มหาผลศิริกุล
 
24 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
25 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาน
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
26 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิภา  นวลขาว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  กระแสสินธุ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สายเสมา
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาภิรมย์
5. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
6. นางสาวสุพัตรา  สีตะพงษ์
7. นางสาวสุวรรณา  คงถาวร
8. นางสาวอรวรรณ  เกตุศิริ
9. เด็กหญิงอาริษา  สิงหา
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
27 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  สำเนียงประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ภูมิสิทธิ์
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาน
4. เด็กหญิงทินมณี  ไชยวัฒน์
5. เด็กหญิงปิยศิริ  สินภัทรวิบูลย์
6. เด็กหญิงภาวิดา  เทียนสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวรนันท์  มีโพธิ์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  แย้มกลิ่น
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  คฤคราช
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพดล  เมืองชล
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนอินทร์
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  มณฑาลพ
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรญา  ชูฤกษ์
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
33 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาดา  นวลจริง
2. เด็กหญิงบุตรศรินทร์  จันดี
3. เด็กหญิงปภาดา  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์พิทักษ์
5. เด็กหญิงสุธินันท์  ไวยฤทธิ์
6. เด็กหญิงเปมิกา  ชลบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวยุพิน  บุญวิลัย
 
34 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาดา  นวลจริง
2. เด็กหญิงบุตรศรินทร์  จันดี
3. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์พิทักษ์
4. เด็กหญิงสุธินันท์  ไวยฤทธิ์
5. เด็กหญิงเปมิกา  ชลบรรดิฐษ์
 
1. นางสาวยุพิน  บุญวิลัย
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมา  เวชทำมา
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ป้องฉิม
3. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุจริตจิตร
4. เด็กหญิงภัทรมน  หอมมาก
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  เชื้อเฉลิม
6. เด็กหญิงสุพรรษา  โคตทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ประดับผล
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภร  กระจ่างอาจ
2. เด็กชายปิยะ  เม่นเกิด
3. เด็กหญิงรักษิณา  สืบวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  นิ่มนวล
5. เด็กชายวรากร  วงโพธิ์สาร
6. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  พนาจารย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ประดับผล
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาดไทย
2. เด็กหญิงชุติมา  วิจิตร
3. เด็กหญิงปริชญา  มังคะลัง
 
1. นายศิลา  ธีระวัฒนศิริ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาดา  นวลจริง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุราคร
3. เด็กหญิงแพรวา  ชำนิ
 
1. นายศิลา  ธีระวัฒนศิริ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธงไชย  เรือนอินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินนุ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐกมล  สิงห์วงษ์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  จิตรแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน  พลเสนา
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชินสีห์
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายชยุตพงษ์  รังรองศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิพล  อุธาหรณ์
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศร์  สวัสดิ์ล้น
2. เด็กหญิงสุรีพร  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอาทิศยา  พิกุลแย้ม
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียานุช  สิทธิคุณ
2. เด็กหญิงพรรณราย  ลีวงศ์กร
 
1. นางสาวณัฏฐกมล  สิงห์วงษ์
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ป้อมเมือง
2. เด็กหญิงปานขวัญ  โนสา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โภชนิกรณ์
 
1. นางเตือนใจ  เผือกพวง
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ขวัญประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  วงเวียน
 
46 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  ราษีทรัพย์
 
1. นางสาวมณฑิรา  บุญจันทร์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียนิตย์  จักรวิชย์ธำรง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  บุญเที่ยง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 52.34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางสาวมณฑิรา  บุญจันทร์
 
49 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนนทนันท์  วันเพ็ญ
 
1. Mr.Lloyd  Gillbert
 
50 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธีรภรณ์  พิพัฒน์ผล
2. เด็กหญิงปทมา  ศุภประดิษฐ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ลีวงศกร
 
1. นางรจนา  แสงเมฆ
2. นางอุมากรณ์  กรรณิกา
 
51 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แสงแดง
2. เด็กหญิงอสมา  อินพะเนา
3. เด็กหญิงไอรดา  สังขรัตน์
 
1. นางจินตนา  ไข่ติยากุล
2. นางสาวอรอุมา  ตามชัยภูมิ