สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ทำพันธ์
 
1. นางอุไร  ตะเวทีกุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  น้อยอารมณ์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีคำแหง
 
1. นายชยารักษ์  บุญยะพุกกะนะ
2. นางนฤมล  ปั้นยศ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  ราษีทรัพย์
 
1. นางสาวมณฑิรา  บุญจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 52.34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางสาวมณฑิรา  บุญจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนนทนันท์  วันเพ็ญ
 
1. Mr.Lloyd  Gillbert