สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ปรังประโคน
2. นางสาววีริยา  สวัสดิ์ล้น
 
1. นายประพัทธ์  คีรีแลง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุจิเรศ  เพ็ชรคำ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สดไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ริมสมุทร
2. เด็กหญิงนันท์จุฑา  พันธุ์พยัคฆ์
3. เด็กหญิงศศิมา  อาจหาญ
 
1. นางธีรภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียานุช  สิทธิคุณ
2. เด็กหญิงพรรณราย  ลีวงศ์กร
 
1. นางสาวณัฏฐกมล  สิงห์วงษ์