สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางมณฑา  ห่างภัย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรชิตา  ระดมงาม
 
1. นางมณฑา  ห่างภัย
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินันท์  ชูพันธ์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พลมาตย์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  นามมลตรี
3. เด็กหญิงพิมพาพร  มงคล
 
1. นางสาวบุศราคำ  ศิริบรรณ์
2. นางสาวสุคนทา  นาบุญ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธีรภรณ์  พิพัฒน์ผล
2. เด็กหญิงปทมา  ศุภประดิษฐ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ลีวงศกร
 
1. นางรจนา  แสงเมฆ
2. นางอุมากรณ์  กรรณิกา