สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสิตา  กังวาล
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาริกา  เชื้อต่าย
 
1. นางธัญญลักษณ์  บุษบา
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรกนก  พงษ์นัยรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองชล
 
1. นางสาวกอบกุล  สิทธิโชค
2. นางสาวเยาวพา  วงษ์บุบผา
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา   อุดม
2. เด็กหญิงปวีณา  อุชชา
3. เด็กหญิงปวีณา  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวธีราภรณ์   สุ่มมาตย์
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81.8 ทอง 4 1. เด็กชายทักษิณ  เงินเปี่ยม
2. เด็กชายอมรเทพ  บุบผเวส
 
1. นางสาวสุลัดดา   รังคะราช
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงธีรพร  วิจิตรปัญญา
3. เด็กหญิงศตายุ  คีรีเลิศ
 
1. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ผิวเพชร
2. เด็กชายพันกร  แกมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเจริญ
 
1. นางธีรภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา   ต่ายมี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุริยา  อุดแก้ว
 
1. นางสาวสุคนทา  นาบุญ
 
9 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลิกา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตรีเศียร
 
1. นางธีราภรณ์  บุญเมือง
2. นายเอกการ  วงศ์จิรปภัทร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุจิฉาย
2. เด็กชายทรงภพ  ลามี
 
1. นางสาวจงรักษ์  เตชะทวีกุล
2. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  อุปลัภ
2. เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  มณีสุข
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดมงคล
 
1. นายชยารักษ์  บุญยะพุกกะนะ
2. นางสินีนาถ   เอี่ยมปิ่น
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  มุกดาพงษ์
2. เด็กชายพัชรพล  บุญมา
3. เด็กชายมานพ  สุขคุ้ม
 
1. นางอ้อมจิต  มหาผลศิริกุล
 
13 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
14 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาน
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
15 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิภา  นวลขาว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  กระแสสินธุ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สายเสมา
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาภิรมย์
5. เด็กหญิงสุพรรณณี  แก้วเกษ
6. นางสาวสุพัตรา  สีตะพงษ์
7. นางสาวสุวรรณา  คงถาวร
8. นางสาวอรวรรณ  เกตุศิริ
9. เด็กหญิงอาริษา  สิงหา
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
16 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  สำเนียงประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ภูมิสิทธิ์
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นบาน
4. เด็กหญิงทินมณี  ไชยวัฒน์
5. เด็กหญิงปิยศิริ  สินภัทรวิบูลย์
6. เด็กหญิงภาวิดา  เทียนสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวรนันท์  มีโพธิ์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  แย้มกลิ่น
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  คฤคราช
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อ่อนอินทร์
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  มณฑาลพ
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรญา  ชูฤกษ์
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
21 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาดา  นวลจริง
2. เด็กหญิงบุตรศรินทร์  จันดี
3. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์พิทักษ์
4. เด็กหญิงสุธินันท์  ไวยฤทธิ์
5. เด็กหญิงเปมิกา  ชลบรรดิฐษ์
 
1. นางสาวยุพิน  บุญวิลัย
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมา  เวชทำมา
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ป้องฉิม
3. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุจริตจิตร
4. เด็กหญิงภัทรมน  หอมมาก
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  เชื้อเฉลิม
6. เด็กหญิงสุพรรษา  โคตทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ประดับผล
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภร  กระจ่างอาจ
2. เด็กชายปิยะ  เม่นเกิด
3. เด็กหญิงรักษิณา  สืบวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  นิ่มนวล
5. เด็กชายวรากร  วงโพธิ์สาร
6. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  พนาจารย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ประดับผล
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาดไทย
2. เด็กหญิงชุติมา  วิจิตร
3. เด็กหญิงปริชญา  มังคะลัง
 
1. นายศิลา  ธีระวัฒนศิริ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธงไชย  เรือนอินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินนุ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐกมล  สิงห์วงษ์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  จิตรแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน  พลเสนา
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชินสีห์
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายชยุตพงษ์  รังรองศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิพล  อุธาหรณ์
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศร์  สวัสดิ์ล้น
2. เด็กหญิงสุรีพร  ผลบุญ
3. เด็กหญิงอาทิศยา  พิกุลแย้ม
 
1. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ป้อมเมือง
2. เด็กหญิงปานขวัญ  โนสา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โภชนิกรณ์
 
1. นางเตือนใจ  เผือกพวง
2. นางเบ็ญจา  ทิพย์ไชย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ขวัญประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  วงเวียน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียนิตย์  จักรวิชย์ธำรง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  บุญเที่ยง
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แสงแดง
2. เด็กหญิงอสมา  อินพะเนา
3. เด็กหญิงไอรดา  สังขรัตน์
 
1. นางจินตนา  ไข่ติยากุล
2. นางสาวอรอุมา  ตามชัยภูมิ