สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายทวีทัศน์  ทาจิตร์
 
1. นางอุไรวรรณ  ปวงประชัง
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาริษา  พงษ์นาค
 
1. นางอุไรวรรณ  ปวงประชัง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทิยา  ประดิษฐ์ผล
2. เด็กชายเจษฎา  คำเสียง
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.53 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จันต๊ะเพลิง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนละออ
 
1. นางสุภาพร  พรหมเจริญ
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่