สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เสี้ยงแขก
2. เด็กหญิงภูริมาศ  ซุ่นฮวด
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่