สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัตร  เจียมน้อย
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยบุตร  สุจริตวัฒนา
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณานันท์  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายวรพล  กาญจนกันติ
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพร   สืบเสนาะ
2. เด็กหญิงนราวัลย์  อาจราญ
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  แก้วศิริ
2. เด็กหญิงธนิตดา  เอี่ยมศรี
 
1. นายสุวัฒน์  แสงภู่
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  รักเพชร
2. เด็กชายธนดล  ประทุมนาค
3. เด็กชายปรัชญา  เหล่าลาภะ
4. เด็กชายพงศธร  บุญรักษา
5. เด็กชายพันธกานต์  เกิดนิมิต
6. เด็กชายพีรพงษ์  เกลี้ยงเกลา
7. เด็กชายอนุสรณ์  ละคร
8. เด็กชายไตรทศ  หมีนวล
 
1. นางปราญชลี  มะโนเรือง
2. นายสุวัฒน์  แสงภู่
3. นายสุวิทย์  บุญหาร