สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชกุล  สระทองรอด
 
1. นางละเอียด  กอสนาน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัททุม
 
1. นายจตุรงค์  พุทธรักษา
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวดาวเรือง  ชื่นชม
2. เด็กหญิงรติมา  เสงี่ยมวงษ์
3. นายอโนชา  มะณีวงศ์
 
1. นายวิฑูรย์  ธรรมเชียง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายปวเรศ  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงสุพิชชา  รุ่งเรือง
 
1. นายทศพร  ตีรณเวคิน
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยดำ
2. เด็กหญิงปรานัท  เปาอินทร์
 
1. นางจุฑามาส  พืชพันธุ์
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พิมพิเศษ
2. เด็กหญิงมลธีรา  อุดม
 
1. นางจารีวรรณ  พัชรานุรักษ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัศวิน  งบสุวรรณ
 
1. นายสุจริต  ทองปัสโนว์
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายธีรดนย์  สุ่มสม
2. เด็กชายสุทิวัส  ศรีแสง
3. เด็กชายฮาเซ็น  อามัดบินอาวัง
 
1. นางชลธิชา  มีชาญ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงปณิดา  เงินน้อย
2. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  ผาสุข
3. เด็กชายอภินันท์  อุสันเทียะ
 
1. นายสุจริต   ทองปัสโนว์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสงสุรศักดิ์
2. เด็กหญิงอรทัย  อาจภักดี
 
1. นางสาวฐิติมา  เทือกฉิมพลี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษดา  ระงับราษฎร์
2. เด็กชายจักรพงษ์  เมฆาพันธ์
 
1. นางสาวฐิติมา  เทือกฉิมพลี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  สิทธิเวช
3. นายวรัชญ์  อุดม
 
1. นายสุจริต  ทองปัสโนว์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  เทียนทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  พุทธิชนม์
3. เด็กชายโยธิน  สีหานาวี
 
1. นางพรสุดา  สัตย์อุดม
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ปี่ฆ้อง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เวียงคำ
3. เด็กชายอนุพงษ์  พรรคทิง
 
1. นางชลธิชา  มีชาญ