สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชกุล  สระทองรอด
 
1. นางละเอียด  กอสนาน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัททุม
 
1. นายจตุรงค์  พุทธรักษา
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยดำ
2. เด็กหญิงปรานัท  เปาอินทร์
 
1. นางจุฑามาส  พืชพันธุ์