สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวดาวเรือง  ชื่นชม
2. เด็กหญิงรติมา  เสงี่ยมวงษ์
3. นายอโนชา  มะณีวงศ์
 
1. นายวิฑูรย์  ธรรมเชียง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสงสุรศักดิ์
2. เด็กหญิงอรทัย  อาจภักดี
 
1. นางสาวฐิติมา  เทือกฉิมพลี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษดา  ระงับราษฎร์
2. เด็กชายจักรพงษ์  เมฆาพันธ์
 
1. นางสาวฐิติมา  เทือกฉิมพลี