สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีน้อย
2. เด็กหญิงนนทกานต์  บัวงาม
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเบียร์  แสนหาร
 
1. นางวันเพ็ญ  เปี่ยมมงคล
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายนพชัย  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  แย้มคร้าม
3. เด็กชายสุวัฒน์  เนาวโอภาส
 
1. นางวันเพ็ญ  เปี่ยมมงคล
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเอมอร  พรมเพ็ง
 
1. นางอรวรรณ  เสวครบุรี
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชวกฤษ  อยู่นางรอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เปี่ยมมงคล
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  พรมวังขวา
2. เด็กหญิงอภิสรา  ใจคิด
3. เด็กหญิงเกวลี  เนตรภักดี
 
1. นางวิไล  น้อยสมมิตร
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์วารินทร์
2. เด็กชายเกียรติชัย  มูลเมืองแสน
3. เด็กชายแดนชัย  พรมเพ็ง
 
1. นางวิไล  น้อยสมมิตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงมานิตา  แก้วเกื้อหนุน
 
1. นายวารินทร์  ศรีนามาตย์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสโรชา  ก่อกุศล
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฏา  ทองหอม
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  บุญธานี
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฏา  ทองหอม
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกมล  เพชรโก
2. เด็กหญิงนิตยา  แป้นขอม
3. เด็กหญิงปรรนมา  แตงอยู่
4. เด็กหญิงวรรณพร  ไวกล้า
5. เด็กหญิงวรัญญา  ตั้งมั่นคงวรกูล
6. เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  เสาว์โกมุด
 
1. นางสายฝน  เต็มสงสัย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ขุนจัตุรัส
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จินดาโรจน์
3. เด็กหญิงสุวิมล  เทียมสกุล
 
1. นางสายฝน  เต็มสงสัย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วารีชล
2. เด็กชายชัยมงคล  จำเนียร
 
1. นายจิรพล  ศศิวรเดช
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลหิรัญ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  น้ำหอม
 
1. นางสายฝน  เต็มสงสัย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โดรินทร์
 
1. นางนภัทร  มะอาจเลิศ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรวม
2. เด็กหญิงนนทกานต์  บัวงาม
3. เด็กหญิงรัชนีกร  จินดาโรจน์
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข