สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายนพชัย  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  แย้มคร้าม
3. เด็กชายสุวัฒน์  เนาวโอภาส
 
1. นางวันเพ็ญ  เปี่ยมมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเอมอร  พรมเพ็ง
 
1. นางอรวรรณ  เสวครบุรี
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  พรมวังขวา
2. เด็กหญิงอภิสรา  ใจคิด
3. เด็กหญิงเกวลี  เนตรภักดี
 
1. นางวิไล  น้อยสมมิตร