สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีน้อย
2. เด็กหญิงนนทกานต์  บัวงาม
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสโรชา  ก่อกุศล
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วารีชล
2. เด็กชายชัยมงคล  จำเนียร
 
1. นายจิรพล  ศศิวรเดช