สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์วารินทร์
2. เด็กชายเกียรติชัย  มูลเมืองแสน
3. เด็กชายแดนชัย  พรมเพ็ง
 
1. นางวิไล  น้อยสมมิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงมานิตา  แก้วเกื้อหนุน
 
1. นายวารินทร์  ศรีนามาตย์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฏา  ทองหอม
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  บุญธานี
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฏา  ทองหอม
 
1. นายนครินทร์  เจษฎารมย์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกมล  เพชรโก
2. เด็กหญิงนิตยา  แป้นขอม
3. เด็กหญิงปรรนมา  แตงอยู่
4. เด็กหญิงวรรณพร  ไวกล้า
5. เด็กหญิงวรัญญา  ตั้งมั่นคงวรกูล
6. เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  เสาว์โกมุด
 
1. นางสายฝน  เต็มสงสัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ขุนจัตุรัส
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จินดาโรจน์
3. เด็กหญิงสุวิมล  เทียมสกุล
 
1. นางสายฝน  เต็มสงสัย
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลหิรัญ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  น้ำหอม
 
1. นางสายฝน  เต็มสงสัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โดรินทร์
 
1. นางนภัทร  มะอาจเลิศ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรวม
2. เด็กหญิงนนทกานต์  บัวงาม
3. เด็กหญิงรัชนีกร  จินดาโรจน์
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข