สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชญา  อยู่ดี
 
1. นางปนัศญา  เจริญมาก
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัจฉรีย์  ไตรเผือก
2. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีโยธา
 
1. นางธนพร  บุญทวี
2. นางสาวราตรี  จุลไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ตระวงค์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักสนิท
 
1. นายจรินทร์  พุกบ้านยาง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุณี  การสมมติ
2. เด็กหญิงธีรดา  ปานนิล
3. เด็กหญิงพัณณิตา  หลักทอง
4. เด็กหญิงรติมา  วงศ์รักษ์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  เสือพร
 
1. นางทรรศนีย์  บุตรรอด
2. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรรชัย  แทนเกาะ
2. เด็กหญิงปิยนุช  ชัยวิเศษ
3. เด็กหญิงรุจรวี  ชุ่มจิตร
4. เด็กชายสหัสวรรษ  นครไธสง
5. เด็กหญิงเพ็ญพิพัชร  พงษ์สระพัง
 
1. นายพลวัฒน์  กวางประสิทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายทัศน์พล  สุขสัมพันธ์
 
1. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  รักษารอด
 
1. นายพลวัฒน์  กวางประสิทธิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปัทมพรหม
2. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ธรรม
 
1. นางสาวพัชรา  เที่ยงราตรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วจันทร์เพชร
2. เด็กหญิงสิริกาณดา  พักกระโทก
 
1. นางสาวพัชรา  เที่ยงราตรี
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิริยานุกูล
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกฤติเมธ  แก้ววิจารย์
2. เด็กชายธนกฤต  นาแพง
3. เด็กชายสิงหา  สลีม
 
1. นางธนพร  บุญทวี
2. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.17 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์สาขา
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.41 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี  นิ่มกระโทก
2. เด็กหญิงสมพร  จิตประไพ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ประดิษฐ์วงศ์
4. เด็กหญิงอาฤศา  โอชารส
5. เด็กหญิงเกวลี  มะณีไสย
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรีนฤเบศ  แสนสีมนต์
 
1. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.98 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประกาศิต  กาญจนเกตุ
2. เด็กชายวศิน  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายอรรถนนท์  เสือพร
 
1. นางทรรศนีย์  บุตรรอด
2. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญขำ
 
1. นางเบ็ญจะ  โพธิ์รัศมี
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงแพรวา  สิงห์พันธ์
 
1. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ