สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัจฉรีย์  ไตรเผือก
2. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีโยธา
 
1. นางธนพร  บุญทวี
2. นางสาวราตรี  จุลไธสง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปัทมพรหม
2. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ธรรม
 
1. นางสาวพัชรา  เที่ยงราตรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วจันทร์เพชร
2. เด็กหญิงสิริกาณดา  พักกระโทก
 
1. นางสาวพัชรา  เที่ยงราตรี
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงแพรวา  สิงห์พันธ์
 
1. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ