สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชญา  อยู่ดี
 
1. นางปนัศญา  เจริญมาก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.17 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์สาขา
 
1. นางทิพย์พรรณ  สำราญจิตร์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.98 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประกาศิต  กาญจนเกตุ
2. เด็กชายวศิน  บุญประเสริฐ
3. เด็กชายอรรถนนท์  เสือพร
 
1. นางทรรศนีย์  บุตรรอด
2. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ